دوره آموزش آنلاین لینوکس منطبق بر سرفصل های LPIC1

1,100,000 تومان تومان

توضیحات

دوره آموزش آنلاین لینوکس منطبق بر سرفصل های LPIC1

در این دوره قصد داریم با مفاهیم و دستورات پایه ای لینوکس طبق استاندارد LPIC1 آشنا شویم.

این دوره به صورت مجازی برگزار میشود و شامل سرفصلهای زیر میباشد:

۱- آشنایی با محیط لینوکس

۲- آشنایی با مفاهیم پایه لینوکس

۳- معرفی انواع توزیع های لینوکس و نصب لینوکس

۴- آشنایی و معرفی ابزارها و دستورات لینوکس

۵- آشنایی با محیط خط فرمان

۶- آشنایی و کار با ویرایش گرهای Vi، Gedit

۷- معرفی مسیرهای مهم در لینوکس

۸- آشنایی با دستورات خط فرمان لینوکس:

دستور who

دستور type

ایجاد توابع

دستور alias

دستور history

دستور man – help – info

دستور date

دستور cal

دستور less

دستور finger

دستور chfn

دستور id

دستور wget

دستور cp

دستور rm

دستور mv

دستور cut

دستور sort

دستور ls – ll

دستور mail

دستور head

دستور read

دستور echo

دستور export

دستور pwd

دستور cd

دستور whereis

دستور which

دستور apropos

دستور uname

دستور df

دستور ldd و so فایل ها

دستور su , sudo

دستور apt , apt-get

دستور last

دستور lastb

دستور top

دستور jobs

دستور ps

دستور pstree

دستور chmod

دستور cat

دستور mkdir

دستور kill

دستور file

دستورات فشرده سازی فایل (tar, zip. gzip, gunzip, bzip, zcat)

دستور mkisofs

دستور watch

دستور mount

دستور umount

دستور ifconfig

دستور du

دستور rpm

دستور ln

دستور l

دستور dpkg

دستور cpinfo

دستور chown

دستور chgrp

دستور cron

 

ارسال در :
سفارش هاست و دامنه