دپارتمان مکاترونیک

دپارتمان مکاترونیک

مکاترونیک یکی از گرایش های مهندسی برق میباشد که تلفیقی از گرایش های مهندسی الکترونیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک و مهندسی نرم افزار میباشد. دپارتمان مکاترونیک با بهره گیری از تجربیات مهندسین همه گرایشهای یاد شده، سعی در طراحی و تولید سیستمهای مکاترونیکی و رباتیک دارد.

سفارش هاست و دامنه