سیستم کنترل هوشمند کولرهای آبی

سیستم کنترل هوشمند کولرهای آبی

این سیستم به گونه ای طراحی شده که دارای یک پنل باشد و به راحتی بتوان به جای کلید های معمولی کولر قرارگیرد. در روی پنل، کلیدهای آب، دور کم و دور زیاد تعبیه شده است. همچنین دارای یک نمایشگر نیز میباشد که دمای اتاق و همچنین دمای درون محفظه کولر را نشان میدهد.

این سیستم دارای یک کنترل از راه دور نیز میباشد و به شما این امکان را میدهد که بدون نزدیک شدن به پنل بتوانید آن را کنترل نمایید.

در این سیستم این امکان وجود دارد که بتوان به جای شناور درون کولر،یک شیر الکتریکی قرارداد تا از هدررفت آب بخاطر تنظیم نبودن شناور جلوگیری نمود.

سیستم به گونه ای طراحی شده است که هیچ نیازی به تغییر سیم کشی وجود ندارد و با همین سیم کشی به راحتی بتوان از آن استفاده نمود.