سامانه نظرسنجی پارسیان

سامانه نظرسنجی پارسیان در سال ۱۳۸۷ برپایه سیستم عامل ویندوز، دیتابیس SQL-Server و تحت شبکه طراحی گردید.

نرم افزار حاضر جهت استفاده در پروژه های نظرسنجی و افکارسنجی مورد استفاده قرار میگیرد. به کمک این نرم افزار
میتوانیم کلیه عملیاتهای دریافت اطلاعات، تعریف سوالات و موضوعات، گرفتن خروجی بانک اطلاعات به فرمت اکسل، انواع
مشاهدات بانک و … را انجام داد. در این نرم افزار مدیر سیستم قادر خواهد بود یک بانک را برروی یک سرور مرکزی ایجاد نماید و کاربران از آن بانک استفاده کنند. نوع بانک به صورت SQL-Server در نظر گرفته شده است.

از دیگر قابلیهای این نرم افزار این است که میتوان لیستی از شماره های مورد تماس تهیه کرد و آن را برروی
سرور قرار داد و نرم افزار در هنگام انجام نظرسنجی با انتخاب گزینه “شماره گیری” اولین شماره ای که در بانک قرار دارد
و قابلیت استفاده را دارد انتخاب کرده و به کاربر میدهد.

1

 

2

صفحه اصلی نرم افزار:

3

 

مشخصات پرسشنامه:4

این صفحه شامل موارد زیر است:
۱) اطلاعات پرسشنامه
۲) مشخصات محاصبه شونده
۳) مشخصات شماره تلفن مصاحبه شونده
۴) اطلاعات آماری

 

 

 

مشاهدات:
الف) مشاهده موضوعات نظرسنجی5
ب) مشاهده سؤالات تعریف شده
ج) مشاهده وضعیت کاربران
د) مشاهده عمکرد کاربران
ه ) مشاهده رکوردها
ه ۱ ) مشاهده رکوردهای همه کاربران
ه ۲) مشاهده رکوردهای فردی

مشاهده موضوعات نظرسنجی:6
میتوانیم موضوعاتی که تعریف شده را مشاهده نماییم.

 

 

مشاهده سؤالات تعریف شده:7
لیست تمام سؤالات که برای نظر سنجی تعریف کردهایم را نمایش میدهد و در آن تمام پاسخهایی که کاربر میتواند
انتخاب زیر مشاهد میشود.

 

مشاهده وضعیت کاربران :
لیست تمام کاربرانی که در سیستم تعریف شده اند را نشان میدهد. در این لیست کد کاربری، نام و نام خانوادگی کاربر و
وضعیت حضور کاربر نشان داده میشود. وضعیت حضور کاربرانی که در حال حاضر در حال استفاده از نرم افزار هستند با عبارت حاضر در سیستم و  کاربرانی از نرم افزار استفاده نمیکنند با عبارت عدم حضور پر شده است.

۸

 

مشاهده عملکرد کاربران:

در این مشاهده، لیست تمام کاربرانی که در نظر سنجی شرکت نمودهاند نمایش داده شده است. در این لیست تعداد
رکوردهای سالم و معیوب و مجموع رکوردهای دو کاربر نمایش داده شده است.

۹

مشاهده رکوردها:
این منو شامل دو گزینه زیر است:
مشاهده رکوردهای همه کاربران و مشاهده رکوردهای فردی
مشاهده رکوردهای همه کاربران که کل رکوردها را نشان میدهد.

۱۰

مشاهده رکوردهای فردی، همه رکوردهایی که کاربر حاضر در سیستم وارد کرده را نمایش میدهد.

۱۱

تغییر رمز عبور : با استفاده از این گزینه میتوان رمز عبور را تغییر داد.

اگر هر کدام از قسمتهای تغییر رمز عبور نادرست باشد پیشنهادی مبنی بر نادرست بودن رمز عبور به کاربر داده میشود.

تنظیمات: با استفاده از این گزینه میتوانیم تنظیمات اصلی نرم افزار را انجام دهیم. این تنظیمات عبارت۱۲ند از:
عنوان مرکز، موضوع نظرسنجی، نام فایل لاتین، تعداد سؤالات

 

 

 

تعریف کاربران:
در این محل، مدیر سیستم ۱۳میتواند کاربران خود را تعریف نماید و به هرکاربر یک نام کاربری و یک رمز عبور بدهد وسپس باید
سطح دسترسی او را مشخص نماید.
این گزینه برای کاربران عادی قابل استفاده نیست.

 

 

 

تعریف سؤالات:
مطابق تصویر در این محل میتوانیم سؤالات نظرسنجی را تعریف نماییم. پس از سؤال، متن هشدار و پاسخها را تعریف میکنیم. در صورتی که در یک سؤال شرط لازم باشد از گزینه ایجاد شرط استفاده میکنیم. در قسمت شرط هم میتوان از چند روش شرط ایجاد نمود. رفتن به پایان نظرسنجی و رفتن به سؤال …

تهیه نسخه پشتیبان:
با این گزینه میتوان از بانک اطلاعات یک نسخه پشتیبان تهیه کرد.

ارسال پیغام:
با این گزینه میتوان پیغامی را برای کاربران در شبکه ارسال نمود. این پیغام در تابلوی نمایش متن برای همه نمایش داده میشود.

۱۴

۱۵

حذف اطلاعات:
شامل حذف رکوردهای دارای اشکال، رکوردهای ناقص، رکوردهای فرد خاص، همه رکوردها، موضوع نظرسنجی و نیز حذف کاربر میباشد.

ارسال گزارش به فایل اکسل:
از این منو برای ساخت یک فایل اکسل استفاده میشود تا در برنامه هایی نظیر SPSS مورد استفاده قرار گیرد.

در این نرم افزار امکان ایجاد نمودارهای توصیفی نیز قرار داده شده است.

 

 

سفارش هاست و دامنه